riprovevole

Gender: masculine; Type: adjective;

Frasi di esempio con "riprovevole", memoria di traduzione

add example
Cappuccio Hoodie Lee Con Blue Midnight Felpa itCerto, se nella presente fattispecie si fosse realmente verificato un doppio pagamento dell’equo compenso, ciò mi sembrerebbe essere una riprovevoleMidnight Felpa Con Blue Lee Hoodie Cappuccio conseguenza dell’insufficiente coordinamento tra le normative degli Statimembri dovuto ad un’assenza di armonizzazione del regime dell’equo compenso.
cs Pokud by se ovšem v daném případě skutečně ukázalo, že došlo k dvojímu zaplacení spravedlivé odměny, bylo by to podle mého názoru zavrženíhodným důsledkem nedostatečné koordinace mezi právními předpisy členských států, způsobeným nedostatečnou harmonizací systému spravedlivé odměny.
it L'anno scorso, abbiamo condannato per ben due volte il riprovevole tentativo da parte di alcuni parlamentari ugandesi di imporre la pena di morte per il reato di avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso.
cs Dvakrát v uplynulém roce jsme kritizovali skandální pokusy některých poslanců v Ugandě uzákonit trest smrti pro takzvaný zločin za aktivitu osob stejného pohlaví.
Hoodie Lee Con Cappuccio Midnight Felpa Blue it(Ecclesiaste 5:8) Anche se Malachia menzionò la violenza nei confronti della moglie, niente nella Bibbia indica che la violenza sia meno riprovevole se le vittime sono i figli o i genitori anziani.
cs (Kazatel 5:8) Malachiáš sice mluvil o násilí páchaném na manželkách, ale nic v Bibli nenaznačuje, že pokud se nějaký muž dopouští násilí vůči svým dětem nebo zestárlým rodičům, tak to zase tak závažné není.
it La situazione relativa alle Lee Blue Cappuccio Felpa Hoodie Con Midnight nostre famiglie e'tale che ogni possibile unione tra noi debba essere considerata un legame altamenteriprovevole.
cs Naše rodinné situace mezi námi vytváří trestuhodný svazek.
it Resta il fatto che, in assenza di individuazione e definizione esatta dei comportamenti ritenuti riprovevoli nella fattispecie, una tale conclusione appare difficilmente ammissibile.
cs Nic to však nemění na tom, že při neurčení a přesném neoznačení jednání považovaných v projednávané věci za protiprávní, se takový závěr zdá být obtížně představitelným.
it Dico solo che i vostri mariti sono riprovevoli quanto lo siete voi, e probabilmente alcuni sono peggio, ma non importa: cercate di sopportare le cose sgradevoli che a volte insorgono e quando vi incontrerete nella prossima vita sarete felici di aver tollerato quelle cose.
cs ... Nepravím nic jiného než to, že váš manžel je špatný – právě tak špatný, jako jste vy, a někteří manželé jsou možná horší; ale to nevadí; snažte se vydržet nepříjemnosti, které se občas vyskytují, a až se pak setkáte v příštím životě, budete rádi, že jste tyto věci snášeli.
it La violenza contro le donne è riprovevole e deve essere affrontata con determinazione.
cs Násilí páchané na ženách je trestuhodné a je třeba se s ním tvrdě vypořádat.
it In detta comunicazione la Commissione dichiara inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, occorre che l'Eurodac sia interrogato a questo scopo soltanto quando prevalga l'interesse della sicurezza pubblica, vale a dire qualora il reato o l'atto terroristico del quale si cerca di identificare l'autore sia così riprovevole da giustificare l'interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l'Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l'interrogazione di banche dati giudiziarie.
cs V tomto sdělení Komise také konstatovala, že zásada proporcionality vyžaduje, aby do systému Eurodac byly zasílány dotazy pro takové účely pouze v případě převažujícího zájmu zachovat veřejnou bezpečnost, tj. jestliže čin spáchaný pachatelem nebo teroristou, jehož totožnost je třeba zjistit, je tak trestuhodný, že zakládá důvod pro zaslání dotazu do databáze evidující osoby s nulovým záznamem v rejstříku trestů, a došla k závěru, že limit pro orgány odpovědné za zajišťování vnitřní bezpečnosti stanovený pro zasílání dotazů do systému Eurodac proto musí být vždy podstatně vyšší než limit stanovený pro dotazy zasílané do trestních databází.
it È già abbastanza riprovevole, ma... addirittura sbarazzarsi di un cespuglio così adorabile.
cs Ty byly hladké už předtím, ale proč ses zbavila toho krásného houští.
it Riprovevole.
cs To je strašné.
it Tuttavia, qualora causi un’ingiustificata disparità tra le parti di una controversia in rapporto alla tutela dei loro rispettivi interessi, tale prassi diviene riprovevole, e la relativa repressione costituisce una legittima finalità normativa.
cs Pokud však tento postup vede k neodůvodněné nerovnosti zúčastněných stran sporu vzhledem k obraně jejich příslušných práv, je takový postup zavrženíhodný a zabránit mu je legitimním právním cílem.
it plaude ai progressi compiuti nella riforma della polizia e nell'introduzione di un nuovo sistema di progressione in carriera, che contribuisce al processo di depoliticizzazione della polizia; invita le autorità a proseguire nelle riforme, onde garantire efficaci meccanismi democratici di supervisione della polizia e impedire da parte di questa comportamenti riprovevoli e abusi di potere;
cs vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při reformě policie, a vytvoření nového systému kariérního postupu, který přispívá k její depolitizaci; vyzývá orgány, aby pokračovaly v reformách s cílem zajistit účinné demokratické mechanismy pro dohled nad policií a předcházet chybnému postupu policie a zneužívání jejích pravomocí;
it Anche il ruolo della Francia in questo contesto è riprovevole perché ha preferito optare per un intervento militare persistere anziché insistere con la diplomazia.
cs Politováníhodná je také úloha Francie v této záležitosti, neboť před pokračujícím využitím diplomatických prostředků dala přednost vojenské intervenci.
it Ok, cosa possiamo imparare da questo Midnight Felpa Hoodie Lee Cappuccio Blue Con riprovevole lavoro degli inizi di un grande, ma davvero grande, autore americano?
Felpa Con Hoodie Blue Lee Midnight Cappuccio csTakže, jaké ponaučení si vezmeme z této ranní,Cappuccio Lee Hoodie Con Blue Felpa Midnight otřesné tvorby... významného, a myslím opravdu významného amerického spisovatele?
it Tali organizzazioni devono quindi essere appoggiate; è inoltre necessario condannare i fatti riprovevoli che si verificano nel Caucaso settentrionale, parlare del numero crescente di persone scomparse e ricordare le sofferenze degli sfollati.
cs Je tedy třeba je podpořit a rovněž je nutné odsoudit trestuhodné činy, k nimž v oblasti Severního Kavkazu dochází, mluvit za rostoucí počet zmizelých lidí a pamatovat na utrpení těch, kdo byli odsunuti.
it 8 Geova osserva le azioni Midnight Hoodie Cappuccio Blue Con Lee Felpa riprovevoli e le false dottrine della cristianità?
cs 8 Všímá si vůbec Jehova trestuhodného jednání a falešného učení křesťanstva?
it Quanto commesso da Jimmy è riprovevole, è vero... ma uno dei miei compiti è salvaguardare la reputazione dello studio.
cs To, co Jimmy udělal, je sice neodpustitelné, ale mou prací je rovněž chránit pověst mé firmy.
it Il tradimento insito in una tale azione... non è meno riprovevole di quello che consumate nelle stanze poste nel retro del " Cane Latrante ".
cs Taková zrádnost není o nic méně zavrženíhodná, než to, co se odehrává v zadních místnostech u Štěkajícího psa.
it Zhu. La Corte ha chiarito che non vi è nulla di riprovevole nell’usufruire di una possibilità concessa dalla legge e che si tratta evidentemente di una cosa diversa da un abuso di diritto (77).
cs Soudní dvůr jasně uvedl, že na využití možnosti poskytnuté právem není nic zavrženíhodného a že tento případ musí být jasně odlišen od zneužití práv(77).
it In effetti, la proposta ha mantenuto un elenco chiuso di dati personali che possono essere inseriti nel SID (articolo 25, paragrafo 1) unicamente se esistono «indizi Midnight Cappuccio Lee Felpa Blue Con Hoodie effettivi»che inducono a ritenereche la persona in questione abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà atti riprovevoli (articolo 27, paragrafo 2).
cs Návrh totiž zachovává uzavřený seznam osobních údajů, které lze zanést do CIS (podle čl. 25 odst. 1) a jež mohou být zaneseny pouze v případě existence „skutečných náznaků“, že daná osoby uskutečnila nebo uskuteční Hoodie Cappuccio Con Felpa Blue Midnight Lee protiprávní jednání (podle čl. 27 odst.
it È giusto che, per quanto riguarda i fatti accaduti in questi paesi del Nord Africa, come per qualunque altro conflitto al mondo, vengano puniti i responsabili di queste gravi violenze, perché non si tratta solo di civili ma, fatto ancora più riprovevole, di militari.
Con Cappuccio Midnight Blue Felpa Lee Hoodie csCo se týče událostí v severoafrických zemích, je jedině správné, aby ti, kdo jsou za tak vážné zločiny zodpovědní, byli trestně stíháni, jako v jakémkoli jiném konfliktu na světě, neboť zde nehovoříme jen o civilistech, nýbrž i, a to je mnohem horší, o vojácích.
it Certo i capi religiosi che lo condannarono erano molto più riprovevoli, poiché avevano agito consapevolmente e intenzionalmente.
cs Ovšem náboženští vůdci, kteří byli odpovědní za Ježíšovu popravu, byli vinni mnohem více, protože jednali vědomě a zlomyslně.
it sottolinea che la stagnazione economica, le lacune della legislazione e le carenze nell'applicazione della legge nei paesi in via di sviluppo, unite alla crescente globalizzazione e al miglioramento della tecnologia delle comunicazioni, creano lo spazio perfetto per l'impresa criminale legata al traffico illecito di organi; sottolinea che la mancanza di opportunità economica costringe le persone a prendere in considerazione opzioni che potrebbero altrimenti trovare pericolose o riprovevoli, mentre una inadeguata applicazione della legge consente ai trafficanti di operare con poco timore di essere perseguiti;
cs zdůrazňuje, že ekonomická stagnace, mezery v právních předpisech a nedostatky v prosazování práva v rozvojových zemích společně s rostoucí globalizací a dokonalejšími komunikačními technologiemi vytvářejí dokonalé prostředí pro zločinné podnikání v oblasti nezákonného obchodování s orgány; poukazuje na to, že nedostatek ekonomických příležitostí nutí lidi k tomu, aby zvažovali možnosti, které by za jiných okolností považovali za nebezpečné nebo odsouzeníhodné, zatímco nedostatečné prosazování práva umožňuje obchodníkům vykonávat svoji činnost beze strachu, že za ni budou stíháni;
Lee Hoodie Cappuccio Midnight Blue Felpa Con itBlue Hoodie Con Felpa Cappuccio Lee Midnight 5 Perché i sacerdoti erano particolarmenteriprovevoli?
cs 5 Proč si pokárání zasloužili zejména kněží?
Questa è la pagina 1. Trovato 257 frasi corrispondenza a frase riprovevole.Trovato in 10 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.
Republiq Nude Curve Borsa Galax Royal Tracolla Evening A 1wRAWq
Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR Cappuccio Lee Blue Midnight Con Felpa Hoodie qw8tPR

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere

Materiale: Sportivi

Avvertenze: Lavaggio a macchina a 40 gradi, Non asciugare in asciugatrice

Dettagli prodotto

Colletto: Cappuccio

Cappuccio: Cappuccio con coulisse

Fantasia: Stampa

Codice articolo: LE422S017-Q11

Lee Segui

Felpa Lee Hoodie Con Blue Cappuccio Midnight